Gymnázium Snina 

 

Gymnázium v Snine vzniklo v roku 1953 ako škola, ktorej poslaním je poskytovanie všeobecného vzdelania a príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Za 60 rokov existencie sa škola stala odrazovým mostíkom pre ďalší život a štúdium pre vyše štyri tisícky absolventov. Mnohí z nich sa významne uplatnili v rôznych oblastiach života spoločnosti a pre celé generácie učiteľov školy sú tou najlepšou vizitkou.

V súčasnosti v škole študuje 411 študentov v 17 triedach, z toho je 11 tried 4-ročného štúdia a 6 tried 8-ročného štúdia. Škola má 46 zamestnancov, z toho 38 učiteľov. V školskom vzdelávacom programe je prioritou posilnenie vyučovania cudzích jazykov – v škole sa vyučuje anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk - a implementácia informačno-komunikačných technológií do vyučovania všetkých predmetov.

Škola sa dlhodobo zapája do rôznych edukačných projektov, čím sa zvyšujú všestranné kompetencie žiakov a učiteľov a zlepšuje sa materiálne vybavenie 18 odborných multimediálnych učební aj ostatných priestorov školy. V škole sa nachádzajú učebne slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, výchovných predmetov, laboratóriá fyziky, chémie, biológie a jazykové laboratórium. V aule školy s kapacitou 130 osôb sa pravidelne uskutočňujú rôzne podujatia, napr. prednášky rôznych osobností spoločenského a vedeckého diania, semináre, besedy, konferencie, videokonferencie, stretnutia s rodičmi, viacgeneračné stretnutia absolventov školy a rôzne spoločenské podujatia, čím škola deklaruje svoju otvorenosť širokej verejnosti.

RNDr. Iveta Lazorová

riaditeľka Gymnázia v Snine

 

Zdroj - www.gymsnina.sk/_char/svk.html